Счетоводни услуги и счетоводство в Поморие, Бургас, Слънчев бряг

Регистрация на фирми

 • Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства
 • Изготвяне на фирми: ЕТ, ООД и ЕООД
 • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт
 • Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС
Счетоводни услуги в Поморие

Текущо счетоводно обслужване

 • Изготвяне и актуализация на индивидуален сметкоплан
 • Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други
 • Месечно осчетоводяване на документация и информация,съглано приложимите Национални и Международни стандарти
 • Представляване на фирми чрез пълномощно пред НАП, агенция по вписванията, статистика, НСИ, НОИ
 • Подаване по електронен път информация към НОИ, НАП, агенция по вписванията
 • Изготвяне и подаване на нулеви декларации
Отчет на фирми и заплати

Персонал, заплати и осигуровки

Относно разходите за заплати и осигуровки на Вашия персонал, ние Ви предлагаме

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати на работници
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Ежемесечно изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци, социални и здравни осигуровки

Годишно счетоводно приключване

За Вашето годишно счетоводно приключване

 • Отразяване по счетоводните сметки на всички стопански операции през годината
 • Оценка на активите и пасивите в края на отчетния период
 • Изготвяне на предварителна оборотна ведомост на синтетичните сметки
 • Изготвяне и представяне на годишните данъчни декларации съглсно ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне на индивидуален годишен  финансов отчет на база МСФО и НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията

Счетоводни консултации:

За да бъдем максимално полезни в решаването на Вашия казус,моля обърнете се към нас на адрес: Гр.Поморие ул. Солна 5
schetovodna-kashta-qnq